رله , حفاظت , SEPAM , Schneider

مشخصات تماس مرکز

رله , حفاظت , SEPAM , Schneider

رله , حفاظت , SEPAM , Schneider

رله و حفاظت SEPAM 1000 , SEPAM 2000
رله سپم SEPAM series 20 , 40 , 60 , 80
SEPAM 100LD
protection relayبرای کاربردهای مختلف
Display SEPAM Kit
Kit advanced UMI 20/40
SDK 303
کلید هوایی MASTERPAC M
Masterpact M STR18 , STR28 , STR38 , STR38S , STR58 , STR68
Retrofit جایگزینی انواع کلیدهای هوایی فیکس و کشویی فشار ضعیف.
نوسازی Ecofit جایگزینی انواع کلیدهای فشار متوسط به روش استاندارد و یا تغییر یافته.
Masterpact NW Mastepact MTZ
Micrologic 2.0A 5.0E 6.0E 7.0E
Merlin Gerin SEPAM1000 Sepam series 20
Merlin Gerin SEPAM 1000+Sepam series 40
Merlin Gerin SEPAM2000 Sepam 2000
Sepam series 60/80
Relay Accessories
SEPAM Protection relay S80 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59729
SEPAM Protection relay S82 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59731
SEPAM Protection relay B83 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59744
SEPAM Protection relay G87 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59741
SEPAM Protection relay G82 with mimic-based UMI SEP888 59705
59739
SEPAM Protection relay M87 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59737
SEPAM Protection relay T87 with Advance UMI SEP888 59705+MMS020 59707
59735
SEPAM Protection relay S40 with Advance UMI S10MD 59604+EN/FR 59615
59680
SEPAM Protection relay S41 with Advance UMI S10MD 59604+EN/FR 59615
59681
SEPAM Protection relay S42 with Advance UMI S10MD 59604+EN/FR 59615
59682
SEPAM Protection relay T40 with Advance UMI S10MD 59604+EN/FR 59615
59683
SEPAM Protection relay M40 with Advance UMI S10MD 59604+EN/FR 59615
59689
SEPAM Protection relay S20 with Advance UMI S10UD 59607+59609
59620
SEPAM Protection relay T20 with Advance UMI S10UD 59607+59609
59621
SEPAM Protection relay M20 with Advance UMI S10UD 59607+59609
59622
SEPAM Protection relay B21 with Advance UMI S10UD 59607+59609
59624
MCS025 Synchro-check module (including connection cord CCA785)
59712
8 temperature sensors module MET148-2
59641
2 wire RS485 network interface ACE949-2
59642
10 inputs and 4 outputs 24-250 Vdc MES114 ( just series 20 & 40)
59646
RS 485 / RS 485 interface (AC) ACE919CA 59649
59649
RS485/RS485 interface (DC) ACE919CC
59650
14 inputs and 6 outputs 24-250 Vdc MES120 ( just series 80)
59715
CSH200 Core balance CT, Ø 200 mm
59636
CSH30 Interposing ring CT
59634
VT connector CCT640
59632
CT connector CCA630
59630
Cartridge MMS 020
59709
Sepam-PC cord CCA784
59671
Communication cord L = 3 m CCA612
59663
Sepam-PC cord CCA783
59664
Screw type connector CCA620
59668
Analog output module MSA141
59647
Kit mimic sepam 80
59697
SEPAM Display Kit SDK303
59695
SEPAM Display Kit SDK313
59694
SEPAM100LD X51 series S01 ,TBN, 50 Hz single-phase ,48-125 VDC
REL59551
SEPAM100LD X53 series S01 ,TBN, 50 Hz single-phase ,48-125 VDC
REL59556
Remote advanced UMI module DSM303
59608
Remote module connection cord L = 0.6 m CCA770
59660
Remote module connection cord L = 2 m CCA772
59661
Remote module connection cord L = 4 m CCA774
59662
Mounting plate AMT840 just series 20 & 40
59670
4 wire RS485 network interface ACE959
59643
Residual current sensor Ø 120 CSH120
59635
Core balance CT interface ACE990
59672
PC parameter setting and operation software SFT2841
59679
Fiber optic multiprotocol network interface ACE969FO (CCA612 not included)
59720
10/100 baseTX TCP/IP interface-ACE850TP
59721
EASERGY P3U20 – 5AAA2AGAA
P3U20
EASERGY P3U30 – 5AAA2BGAA
P3U30
EASERGY P3M32 – P3M32-CGATA-AAFEA-BBAAA
P3M32
EASERGY P3T32 – P3T32-CGATA-AAFEA-BBAAA
P3T32

فروشگاه های نزدیک به این مرکز

نظر خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دیگر مطالب این شرکت: